Aby zapewnić lepszą obsługę, używamy plików cookies. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityka cookies.
Warunki i uregulowania

Warunki i uregulowania

Niniejsza Umowa ma zastosowanie między Tobą, użytkownikiem tej strony internetowej i firmą HealthTrader Ltd, właścicielem tej witryny internetowej. Uznaje się, że użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie i bycie związanym niniejszymi warunkami umowy przy pierwszym skorzystaniu z witryny przez użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na te Warunki powinieneś natychmiastowo przerwać korzystanie z tej witryny.

1. Definicje i intepretacja

W niniejszej Umowie, następujące terminy mają następujące znaczenie:

"Zawartość" oznacza dowolny tekst, grafikę, obraz, plik audio, plik wideo, oprogramowanie, kompilację danych i/lub wszelkie inne formy informacji, które mogą być przechowywane w komputerze, w których pojawi się lub które stanowią część tej witryny internetowej;
"HealthTrader" oznacza firmę HeathTrader Ltd zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 08698590, działającą pod nazwą www.healthtrader.com, której adres to 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR06AD;
"Usługi" oznacza wspólnie wszelkie udogodnienia online, narzędzia, usługi lub informacje, które HealthTrader udostępnia za pośrednictwem strony internetowej, teraz lub w przyszłości;
"System" oznacza każdą infrastrukturę komunikacji online, udostępnianej przez HealthTrader za pośrednictwem strony internetowej, teraz lub w przyszłości. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do, poczty elektronicznej, forów dyskusyjnych, czata na żywo i linków we wiadomościach e-mail;
"Użytkownik"/ "Użytkownicy" oznacza jakąkolwiek stronę trzecią, która uzyskuje dostęp do strony internetowej i nie jest zatrudniona przez HealthTrader i działa w ramach ich zatrudnienia;
"Witryna internetowa"/ "Strona internetowa" oznacza niniejszą stronę internetową, z której obecnie korzystasz (www.healthtrader.com) wraz z poddomenami tej strony, chyba, że ich wyłączenie zostało zawarte we własnych Warunkach tych stron.

2. Własność intelektualna

2.1 Wszystkie treści zawarte na stronie, chyba, że zostały przesłane przez użytkowników, włączając, ale nie ograniczając się do, tekstu, grafik, logo, ikon, obrazów, klipów dźwiękowych, klipów filmowych, kompilacji danych, układu strony, kodów i oprogramowania jest własnością HealthTrader lub na licencji HealthTrader, naszych afiliatów, reklamodawców, firm stowarzyszonych, partnerów lub innych odpowiednich stron trzecich. Kontynuując korzystanie z serwisu użytkownik przyznaje, że taki materiał jest chroniony prawem własności intelektualnej i innymi prawami obowiązujących w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.
2.2 Z zastrzeżeniem opisanym w pkt 2.3, użytkownicy nie mogą powielać, kopiować, rozpowszechniać, przechowywać, ani w żaden inny sposób ponownie wykorzystywać zawartości (materiałów) ze strony internetowej, chyba, że zaznaczono inaczej na stronie internetowej, lub użytkownik otrzymał pisemną zgodę HealthTrader na powyższe.
2.3 zawartość (materiały) ze strony internetowej może być ponownie wykorzystywana bez pisemnej zgody wszędzie tam, gdzie zastosowanie mają wyjątki określone w Chapter III of the Copyright Designs and Patents Act 1988 apply.

3. Linki do innych stron internetowych

Ta witryna internetowa może zawierać linki do innych stron. Chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej, strony te nie podlegają HealthTrader ani naszym afiliatom. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych, ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z korzystania z nich. Zamieszczenie linku do innej strony na tej witrynie nie oznacza poparcia tych stron ani osób sprawujących nad nimi kontrolę.

4. Linki do tej strony

Wszystkie linki do tej strony internetowej wymagają wyraźnej zgody HealthTrader. Nasza witryna nie może być wstawiona za pomocą "frame" na żadnej innej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania uprawnienia do linkowania do naszej witryny bez uprzedzenia.

Aby dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt przez e-mail na support@healthtrader.com.

5. Wirusy i hackowanie

5.1 Użytkownik nie może wprowadzać świadomie wirusów, trojanów, robaków lub innych materiałów, które są szkodliwe lub mogą być szkodliwe. Nie możesz wykonywać prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do tej witryny, serwera, na którym ta witryna internetowa jest przechowywany lub żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych do tej witryny. Nie należy atakować naszej witryny internetowej atakiem typu DoS lub DDoS.
5.2 Naruszenie tych przepisów stanowi przestępstwo karne na podstawie aktu Computer Misuse Act 1990. Wszystkie naruszenia będą zgłaszane do władz z pełnym ujawnieniem wszystkich aspektów naruszenia, w tym, ale nie ograniczając się do, Twojej tożsamości. W przypadku takiego naruszenia, prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygasa.
5.3 HealthTrader nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez atak DDoS, wirusy lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować Twój komputer, programy komputerowe, dane lub inne materiały osobiste, w wyniku korzystanie z tej witryny, lub w wyniku pobierania jakichkolwiek materiałów publikowanych na niej lub na stronie internetowej linkującej do niej.

6. Prywatność

Korzystanie ze strony podlega również naszej polityce prywatności, która jest włączona do tych Warunków poprzez to odniesienie. Poprzez korzystanie z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych i ręczysz, że podane informacje są wyczerpujące i zgodne z prawdą. Aby wyświetlić Politykę prywatności, kliknij na powyższy link.

7. Zastrzeżenia

7.1 HealthTrader nie daje żadnej gwarancji ani deklaracji, że witryna spełni Twoje wymagania, że będzie o zadowalającej jakości, że będzie odpowiednia dla określonego celu, że nie naruszy praw osób trzecich, że będzie kompatybilna ze wszystkimi systemami, że będzie bezpieczna i że wszystkie podane informacje będą akuratne. Nie dajemy gwarancji żadnych konkretnych wyników z korzystania z naszych usług.
7.2 Żadna część niniejszej witryny internetowej nie ma stanowić jakiejkolwiek porady i zawartość tej witryny nie powinna stanowić podstawy do podejmowania jakiejkolwiek decyzji lub żadnego rodzaju działania.
7.3 Chociaż HealthTrader stosuje odpowiednie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo witryny i nieobecność na niej błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania, radzimy wszystkim użytkownikom wzięcie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, swoich danych osobowych oraz komputerów.

8. Dostęp użytkowników, dostępność witryny i modyfikacje

8.1 Usługa jest dostarczana na zasadzie "taka jak jest" ("as is") i "gdy jest dostępna" ("as available"). Nie dajemy żadnych gwarancji, że usługi będą wolne od wad lub usterek. W maksymalnie dopuszczanym przez prawo zakresie nie dajemy żadnych gwarancji (wyraźnie zastrzeżonych lub dorozumianych) przydatności do określonego celu, akuratności informacji, zgodności i zadowalającej jakości.
8.2 HealthTrader nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zakłócenia lub brak dostępności serwisu wynikające z przyczyn zewnętrznych, w tym, ale nie ograniczając się do, awarii sprzętu ISP, awarii sprzętu hosta, awarii sieci łączności, awarii zasilania, zdarzeń naturalnych, aktów wojny lub ograniczeń prawnych oraz cenzury.
8.3 HealthTrader zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zamknięcia dowolnej części (lub całości) witryny internetowej, w tym, ale nie ograniczając się do, produktów i/lub dostępnych usług. Warunki te mają zastosowanie do wszelkich zmodyfikowanych wersji witryny, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
8.4 Jeśli użytkownikowi nadany jest lub gdy użytkownik ma możliwość wybrania własnego unikatowego kodu identyfikacyjnego, hasła lub innej informacji w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, należy traktować taką informację jako poufną i nie należy ujawniać jej osobom trzecim. Mamy prawo do dezaktywacji jakiegokolwiek kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, niezależnie od fakty czy został mu przydzielony przez nas czy wybrany osobiście przez użytkownika, w każdej chwili, jeśli naszym zdaniem użytkownik nie wywiązał się z jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1 W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez prawo, HealthTrader, firmy stowarzyszone i powiązane strony trzecie nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, przewidywalne lub nie, w tym jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe, specjalne lub moralne, wynikające z korzystania z witryny lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych. Użytkownicy powinni być świadomi, że używają tej witryny internetowej i jej zawartości na własne ryzyko.
9.2

Dla uniknięcia wątpliwości HealthTrader nie ponosi odpowiedzialności za, w tym przez czyny niedozwolone (w tym zaniedbanie lub naruszenia ustawowego obowiązku) lub wprowadzenie w błąd lub w inny sposób (włączając ale nie ograniczając do);

  • Utratę zysków
  • Straty w działalności
  • Utratę lub zmniejszenie wartości firmy
  • Utratę towarów
  • Utratę kontraktu
  • Utratę użytkowania
  • Utratę lub uszkodzenie danych lub informacji
  • Specjalne, pośrednie, wtórne lub ekonomicznych straty, koszty, szkody, opłaty lub wydatki.
9.3 Nic w niniejszych warunkach nie wyłącza lub ogranicza odpowiedzialności HealthTrader za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania lub oszustwa ze strony HealthTrader.
9.4 Dokonano wszelkich starań, aby zapewnić, by te warunki i postanowienia ściśle przestrzegały odpowiednich postanowień aktu Unfair Contract Terms Act 1977. Jednak w przypadku gdyby którykolwiek z tych warunków okazał się bezprawny, nieważny lub niewykonalny, warunek ten jest uważane za wyłączony z niniejszych warunków i postanowień i nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków i postanowień.

10. Odstąpienie

W przypadku, gdy którakolwiek ze stron niniejszych Warunków nie wykona jakiegokolwiek prawa lub remedium zawartego w niniejszym dokumencie, nie będzie to uznawane za zrzeczenie się tego prawa lub remedium.

11. Poprzednie Warunki

W przypadku niezgodności między tymi Warunki, a ich wszelkimi wcześniejszymi wersjami, postanowienia niniejszych Warunków mają zastosowanie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

12. Prawa osób trzecich

Nic w niniejszych Warunkach nie przyznaje jakichkolwiek praw jakiejkolwiek stronie trzeciej. Umowa stworzona przez te Warunki jest wiążąca między Tobą (użytkownikiem) i HealthTrader.

13. Komunikacja

13.1 Wszystkie zgłoszenia/ kontakt powinny być przesyłane do nas albo drogą pocztową na naszej siedziby (patrz adres powyżej) lub poprzez e-mail na support@healthtrader.com. Takie zgłoszenia zostaną uznane za otrzymane po 3 dniach od wysyłki, jeśli zostały wysłane pierwszą klasą (priorytet), oraz w dniu wysyłki, jeśli e-mail został przesłany w pełni w dniu roboczym i w następnym dniu roboczym, jeśli e-mail został wysyłany w weekend lub święto państwowe.
13.2 HealthTrader może czasami wysyłać informacje na temat naszych produktów lub usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich informacji, proszę zaznaczyć odpowiednie pole na udostępnionym formularzu.

14. General Data Protection Regulation (GDPR)

HealthTrader przetwarza wszystkie otrzymane informacje zgodnie z GDPR i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

15. Prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki i uregulowania oraz relacje między Tobą a HealthTrader są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii oraz HealthTrader i Ty zgadzacie się na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.