Aby zapewnić lepszą obsługę, używamy plików cookies. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityka cookies.
Warunki partnerskie

Warunki partnerskie

Umowa afiliacyjna - HealthTrader Ltd

To jest umowa prawna pomiędzy Tobą a HealthTrader Ltd - dostawcą i właścicielem platformy afiliacyjnej www.HealthTrader.com zarejestrowanej pod numerem 08698590. Adres biura to 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR06AD. Poprzez uczestnictwo w programie afiliacyjnym HealthTrader Ltd oświadczasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki umowy partnerskiej, akceptujesz niniejsze porozumienie oraz zgadzasz się przestrzegać warunków umowy.

Niniejsza Umowa, zawierająca powiązany z nią załącznik o nazwie Załącznik A - Wytyczne odnośnie E-mail Marketingu i Polityki Spamu (dalej: "Załącznik A"), zawiera warunki i regulacje odnoszące do twojego członkostwa w programie afiliacyjnym HealthTrader LTD. Użyte w niniejszej Umowie, "my", "nas" lub "nasz" oznacza HealthTrader Ltd, natomiast"ty", "afiliat," "uczestnik" lub "twój/e" oznacza uczestnika, czyli Ciebie.

W celu ułatwienia korzystania z naszej platformy, regulamin został przetłumaczony na wybrany przez ciebie język. W rezultacie nie możemy zagwarantować dokładności przetłumaczonego tekstu. Istnieje możliwość, że kontekst tego tekstu nie został wzięty pod uwagę przy tłumaczeniu. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub spory wszelkiego rodzaju dotyczące treści, wersja w języku angielskim jest zawsze wersją obowiązującą.

1. Definicje oraz Wyjaśnienia

"Strona internetowa afiliata" oznacza stronę prowadzoną przez afiliata, podlegającą HealthTrader.
"Partner" oznacza osobę lub organizację, która ubiega się o uczestnictwo w Programie Partnerskim w celu promowania usług handlowych i/lub produktów reklamodawców zgodnie z regulaminem i warunkami.
"Dzień roboczy" oznacza każdy dzień (z wyjątkiem sobót i niedziel).
"ChargeBack (Obciążenie zwrotne)" oznacza zwrot płatności z konta sprzedawcy na konto właściciela karty. Kwota transakcji jest wycofywana z konta bankowego reklamodawcy. W niniejszej umowie termin ChargeBack odnosi się również do zwrotu pieniędzy otrzymanego przez klienta w ciągu 7 dni roboczych (od daty dostawy produktów lub zawarcia umowy o świadczeniu usług) ze względu na Distance Selling Regulations.
"Data rozpoczęcia" oznacza datę, kiedy afiliat zostaje zatwierdzony przez HealthTrader jako afiliat.
"Prowizje" oznacza prowizje płacone afiliatowi zgodnie z klauzulą 7 o transakcjach dokonanych w wyniku bezpośredniej wizyty na stronie reklamodawcy poprzez link. Stawki prowizji znajdują się na stronie HealthTrader.
"Informacje poufne" oznaczają (w odniesieniu do którejkolwiek ze stron) informacje ujawniane drugiej stronie zgodnie z umową (ustną, na piśmie lub w innej postaci) oraz czy informacje są wyraźnie określone lub oznaczone jako poufne.
"Siła wyższa" oznacza, w odniesieniu do którejkolwiek ze stron, wszelkie okoliczności pozostające poza kontrolą stron, nie wynikające z winy i niebędące wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze stron. Mogą do nich należeć m.in: strajki, blokady, protesty, zamieszki społeczne, wojny, rozporządzenia władz państwowych, embarga, epidemie, pożary, niedostępność surowców, zakłócenia w transporcie, wybuchy, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, sztormy oraz inne katastrofy naturalne.
"Prawa własności intelektualnej" oznaczają wszelkie patenty, prawa do wynalazków, prawa do projektów, znaków towarowych, nazw handlowych i biznesowych, prawo do wszczęcia postępowania sądowego w przypadku „passing-off” lub nieuczciwej konkurencji, prawa autorskie, prawa moralne i powiązane prawa, prawa do baz danych, prawo do topografii, nazwy domen, prawa do informacji, (w tym know-how i tajemnic handlowych) oraz wszystkie inne podobne lub równoważne prawa (obowiązujące obecnie lub w przyszłości) w jakiejkolwiek części świata, w każdym przypadku niezależnie od tego czy zarejestrowane czy nie zarejestrowane, uwzględniając wszystkie wnioski, odnowienia i rozszerzenie tych praw przez okres ich trwania.
"Odpowiedzialność" oznacza działania, nagrody, koszty, roszczenia, szkody, straty (m.in. wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty wtórne), wymagania, koszty, grzywny, utratę zysków, utratę reputacji, orzeczenia, kary i postępowania oraz wszelkie inne straty lub zobowiązania.
"Prawa licencyjne" licencja, którą HealthTrader oferuje afiliatom na swojej witrynie w odniesieniu do marki reklamodawcy do wykorzystywania zgodnie z tymi warunkami.
"Reklamodawca" oznacza stronę kontraktującą z HealthTrader, która jest właścicielem lub posiada licencję na wprowadzanie na rynek produktów reklamodawcy.
"Produkty reklamodawcy" oznacza te produkty/usługi oferowane przez reklamodawcę i wymienione na stronie HealthTrader, które od czasu do czasu mogą się zmieniać.
"Marka reklamodawcy" oznacza nazwy, znaki towarowe, loga oraz inne elementy brandingu, które wykorzystywane są przez HealthTrader w odniesieniu do Reklamodawców, czasami uwzględniając, ale nie ograniczając się do nazwy "HealthTrader";
"Strona internetowa reklamodawcy" oznacza strony posiadane i zarządzane przez Reklamodawcę, które są oferowane w programie afiliacyjnym HealthTrader.
"Dane osobowe" oznaczają dane odnoszące się do żywej osoby, która może być zidentyfikowana na podstawie danych lub informacji, które są, lub mogą wejść, w posiadanie obu stron.
"Reklamodawcy" oznaczają produkty/usługi świadczone przez HealthTrader i wymienione na stronie HealthTrader, które mogą zmieniać się na drodze porozumienia między stronami zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
"Transakcja" oznacza sprzedaż Produktu Reklamodawcy ze Strony Reklamodawcy klientowi w wyniku bezpośredniej wizyty klienta na Stronie Reklamodawcy poprzez Link umieszczony na Stronie Afiliata.
1.1

Afiliaci powinni zachować te Poufne Informacje dla siebie, i - za wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody na inne rozwiązania - powinni przestrzegać następujących zasad:

(a) nie wykorzystywać tych Poufnych Informacji w żadnym innym celu niż na użytek tej umowy;
(b) nie ujawniać ani nie udostępniać tych Poufnych Informacji w całości ani częściowo osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie dopuszczonych przez HealthTrader Ltd;
(c) nie kopiować, w formie pisemnej ani żadnej innej, Poufnych Informacji, chyba że to jest bezwzględnie konieczne (i wówczas wszystkie takie kopie, dokumenty w formie pisemnej i każdej innej powinny być własnością HealthTrader Ltd);
(d) nie używać, reprodukować, przekształcać ani nie przechowywać Poufnych Informacji w komputerach przeznaczonych do użytku publicznego ani w innych urządzeniach elektronicznych, nie wolno również wysyłać ich w żadnej formie ani w żadnym znaczeniu poza zwyczajowym miejscem prowadzenia działalności;
(e) zagwarantować, że wszystkie dokumenty zawierające Poufne Informacje będą trzymane w bezpiecznym, przeznaczonym do tego miejscu, i nie zostaną z nich usunięte.
1.2 Poufne Informacje to wszelkie informacje dotyczące klientów HealthTrader Ltd.
1.3 Afiliaci nie powinni publikować (ani dopuścić do publikacji) żadnych ogłoszeń dotyczących tej umowy, jej przeznaczenia ani potencjalnego wykorzystania jej, ani Poufnych Informacji bez uzyskania pisemnej zgody od HealthTrader Ltd. Nie wolno też bez pisemnej zgody od HealthTrader Ltd wykorzystywać nazwy ani żadnych informacji pochodzących z HealthTrader w celach publikacyjnych ani marketingowych.
1.4 Afiliat powinien bezzwłocznie poinformować platformę HealthTrader jeśli jakakolwiek firma trzecia (na przykład media) skontaktuje się z nim w jakiejkolwiek sprawie związanej z platformą HealthTrader ltd lub członkami platformy HealthTrader Ltd.

2. Status zamówienia

HealthTrader Ltd będzie śledzić ilość i wielkość sprzedaży wygenerowaną przez twoją witrynę i sporządzi raporty podsumowujące aktywność sprzedaży, dostępne dla Ciebie za pośrednictwem back-endu. Forma, treść i częstotliwość raportów mogą czasami się różnić według naszego uznania.

1 Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat, należy upewnić się, że linki w witrynie są prawidłowo sformatowane.
2 Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że wszystkie linki są sformatowane poprawnie, co jest warunkiem koniecznym do śledzenia sprzedaży. Raporty o aktywności sprzedaży produktów będą dostarczane do Uczestnika w czasie rzeczywistym za pomocą specjalnego adresu URL wraz z przypisanym affiliate ID. Możesz dodać dowolną liczbę linków, lub usuwać takie linki, w dowolnym czasie i bez uprzedniej zgody HealthTrader Ltd.
3 Wszystkie linki utworzone na mocy niniejszej Umowy przez Afiliata będą oznaczone jako rel = "nofollow". Nieprzestrzeganie przez afiliata tych regulacji może spowodować zawieszenie jego konta lub usunięcie go z programu afiliacyjnego.

3. Prowizje

Stawka i/lub procent prowizji afiliata są ustalane przez HealthTrader Ltd, o czym afiliat zostanie poinformowany. Tylko pomyślnie przeprowadzone i zatwierdzone zamówienia posiadające ID afiliata, które mogą być śledzone przez HealthTrader Ltd są uprawnione do prowizji lub opłat referencyjnych. Żadna opłata referencyjna lub prowizja nie zostanie wypłacona, jeśli dane zamówienie nie może być śledzone przez nasz system.

a Za wszystkie transakcje oznaczone jako "Zatwierdzone" w ostatnim dniu miesiąca, prowizja będzie wypłacana w ciągu 3 (trzech) dni roboczych. Wszelkie opłaty nakładane przez bank afiliata zostaną pobrane z konta afiliata.
b HealthTrader Ltd zastrzega sobie prawo do potrącenia opłat związanych ze zwrotami zamówień, chargebackami i fałszywymi zamówieniami z konta partnera według własnego uznania.

4. Kwalifikacja produktów

HealthTrader Ltd zastrzega sobie prawo do dodania lub usunięcia produktów w dowolnym czasie według własnego uznania w wyniku zachodzących na rynku zmian.

5. Polityka Proxy

Polityka HealthTrader Ltd odnosi się do wszystkich zamówień: każdy klient, który kupuje produkt w ramach programu jest uważany za klienta HealthTrader Ltd. Uczestnik nie ma uprawnień do składania lub akceptowania jakichkolwiek ofert w imieniu HealthTrader Ltd. Polityka HealthTrader Ltd dotycząca zamówień klientów, w tym dostępności produktu, ceny i rozstrzyganie sporów, będą odnosiły się do tych klientów. HealthTrader Ltd nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek oświadczenia złożone przez afiliata, które mogą być sprzeczne z zasadami lub przepisami, do których stosuje się platforma Healhtrader.

6. Ceny i dostępność

Ceny i dostępność produktów mogą czasami ulegać zmianom. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności cen, opłatą pobieraną od klienta będzie zawsze kwota widniejąca na stronie lub stronach afiliata. Nie możemy zagwarantować dostępności lub ceny żadnego produktu.

7. Prawa autorskie i znaki towarowe

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane na swoich stronach i ma obowiązek upewnić się, że wszelkie recenzje, opisy produktów, artykuły i zdjęcia (jeśli dotyczą) itp., są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami. HealthTrader Ltd nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użycia cudzych materiałów i zarejestrowanych znaków towarowych w sposób naruszający prawo. Pełną odpowiedzialność prawną ponosi w takim przypadku Uczestnik. Korzystanie z narzędzi marketingowych HealthTrader Ltd (takich jak banery lub templety) w celu promowania produktów naszej konkurencji jest stanowczo zakazane.

Wszystkie materiały są objęte prawami autorskimi i są chronione międzynarodowym prawem autorskim oraz postanowieniami umów. Nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, publikowane, przesłane drogą elektroniczną, transmitowane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody. HealthTrader Ltd nie udziela żadnych wyraźnych lub domniemanych praw do jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnic handlowych. Inne prawa mogą być przyznane przez HealthTrader Ltd włączone w ramach programu partnerskiego.

"121Doc", "Meds4all", "VIGRX", VIGRXPLUS", "MAXMEDIX", "EuroClinix", "HealthExpress", "Health Express", "OnlineClinic", "LabsDirect", Shytobuy, WeightWorld, ComfortClick and "Hexpress" są znakami towarowymi nalężącymi do lub będącymi na licencji Health Trader Ltd.

Używanie własności intelektualnej lub znaków towarowych należących do HealthTrader lub będących na licencji HealthTrader w celu promowania strony internetowej bez zgody HealthTrader lub używanie łudząco podobnych znaków, adresów URL lub nazw domen podlega odpowiedzialności karnej za naruszenie praw do znaków towarowych. Może to również grozić usunięciem z programu afiliacyjnego.

8. Hosting strony i rejestracja domen

Afiliaci HealthTrader Ltd muszą ustanowić, finansować i zarządzać własnym hostingiem stron i korzystać z niezależnie zarejestrowanych serwerów i domen. Wysyłając e-maile do klientów dozwolone jest używanie tylko i wyłącznie nazwy własnej strony internetowej (templety stron dostępne są w back-office HealthTrader Ltd)

9. Przekierowanie trafficu

Klienci, którzy otrzymują od afiliata e-maile zawierające linki muszą mieć dwie opcje - możliwość przekierowania do strony afiliata lub usunięcia z listy mailingowej. HealthTrader Ltd przekazuje wszystkie prośby o usunięcie z listy mailingowej do uczestnika, który zobowiązany jest usunąć adresy e-mail ze wszystkich list związanych z HealthTrader w ciągu 24 godzin.

10. Wytyczne dotyczące e-mail marketingu i polityki Spamu

Jako uczestnik sieci afiliacyjnej HealthTrader Ltd niniejszym oświadczam, że w pełni rozumiem wytyczne dotyczące email marketingu i polityki spamu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać zgodnie z Załącznikiem A, który jest integralną częścią niniejszej Umowy Partnerskiej.

Nieprzestrzeganie polityki Spamu i/lub wytycznych opisanych w niniejszym dokumencie (również załączniku A) narusza umowę afiliacyjną, w wyniku czego HealthTrader może dokonać natychmiastowego zamknięcia konta afiliata, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie prowizje i saldo związane z kontem przepadają.

A. Rezygnacja z subskrypcji i Opt-out Mailing - opcja rezygnacji z subskrypcji musi być dostępna i widoczna w każdym e-mailu wysyłanym w celach promocyjnych do osób znajdujących się na liście mailingowej

Prośba o rezygnację z subskrypcji, niezależnie od tego czy złożona przez odbiorcę z listy mailingowej czy HealthTrader Ltd, musi zostać spełniona natychmiastowo. Usunięcie adresu e-mail ze wszystkich list powinno nastąpić w ciągu 48 godzin.

Każdy afiliat uczestniczący w programie HealthTrader Ltd zobowiązany jest nie stosować SPAMu w celu promocji programu HealthTrader Ltd oraz związanych z nim produktów i usług. HealthTrader Ltd prowadzi politykę ZEROWEJ tolerancji dla wysyłania spamu, uwzględniając, (lecz nie ograniczając się) niechciane komercyjne e-maile (UCE). Takie działania mogą spowodować natychmiastowe zawieszenie lub zamknięcie konta afiliata oraz anulowanie i skonfiskowanie oczekujących prowizji. Naruszając umowę, afiliat ponosi odpowiedzialność za wszystkie straty finansowe poniesione przez HealthTrader Ltd i może stać się przedmiotem postępowania sądowego.

11. Marketing telefoniczny

HealthTrader Ltd surowo zabrania stosowania marketingu telefonicznego jako formy generowania zamówień. Jakiekolwiek sprzedaże dokonane za pośrednictwem telefonu nie zostaną zaakceptowane. Obejmuje to call center, bezpośrednie dzwonienie do klientów, przyjmowanie zamówień od dzwoniących klientów, telefoniczne przekierowywanie klientów do naszej strony i jakiekolwiek inne telefoniczne kontakty z klientami. Stosowanie takich praktyk traktowane jest jako naruszenie postanowień niniejszej Umowy, co może spowodować natychmiastowe zawieszenie lub zamknięcie konta afiliata oraz anulowanie i skonfiskowanie prowizji.

12. Zakaz stosowania Spyware

HealthTrader Ltd lub jego reklamodawcy nie stosują nielegalnych praktyk takich jak spyware, adware lub parasiteware w celu kierowania trafficu do naszych stron. Uczestnik zobowiązuje się nie stosować takich praktyk oraz nie zlecać ich wykonywania komuś innemu. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania afiliatów oraz ich działalności według własnego uznania pod kątem prowadzenia wyżej wymienionych działań. Afiliaci prowadzący takie praktyki zostaną natychmiastowo wydaleni z programu, a ich prowizje zostaną skonfiskowane.

13. Odstąpienie

Strony zgadzają się, że żadne niepowodzenie HealthTrader w egzekwowaniu wykonania niniejszych Warunków i Regulacji (lub wszelkich przyszłych warunków) nie powinno stanowić zrzeczenia się obowiązku przestrzegania tego przepisu lub jakichkolwiek innych przepisów zawartych w tej Umowie. Takie niepowodzenie nie powinno być postrzegane jako zrzeczenie się postępowania w związku z jakimikolwiek poprzedzającym lub następującym naruszeniem i nie stanowi trwałego zrzeczenia się

14. Zakaz cesji

Użytkownik nie może przypisywać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i regulaminu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zgoda w uzasadnionych przypadkach zostanie wydana.

15. Termin i wypowiedzenie

Umowa obowiązuje od chwili zaakceptowania przez nas aplikacji afiliata aż do momentu rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron. Każda ze stron może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie (niezależnie od przyczyny), wręczając drugiej stronie zawiadomienie o rozwiązaniu umowy. Wysłanie wiadomości e-mail do Uczestnika na adres znajdujący się w naszej bazie, jest uważane za wystarczające zawiadomienie do rozwiązania umowy. Ponadto HealthTrader może rozwiązać umowę jeśli afiliat:

a naruszy postanowienia niniejszej Umowy (w przypadku otrzymania powiadomienia wzywającego do naprawienia błędów afiliat ma 7 dni na dokonanie zmian. Jeśli tego nie zrobi, umowa zostanie rozwiązana po upływie 7 dni.)
b naruszy którykolwiek warunek niniejszej Umowy;
c wstrzymuje lub grozi wstrzymaniem prowadzenia działalności; i/lub
d

został ogłoszony lub stał się niewypłacalny lub upadły (bankructwo), zadeklarował moratorium z powodu zadłużenia, przeszedł pod zarząd przymusowy lub komisaryczny, wyznaczony zostaje syndyk masy upadłości, przechodzi w stan likwidacji lub istnieje zagrożenie którejkolwiek z wyżej wymienionych rzeczy, podejmuje lub wykonana jest na nim jakakolwiek podobna akcja w którejkolwiek jurysdykcji, lub którykolwiek z kroków jest wykonany (włączając, bez ograniczeń, zgłaszanie aplikacji lub wydanie jakiegokolwiek uprzedzenia) przez nią lub przez jakąkolwiek inną osobę w świetle którychkolwiek z wymienionych okoliczności.

Jeśli umowa została rozwiązana z powodu naruszenia jej warunków, wszystkie zarobione prowizje, które nie zostały jeszcze wypłacone zostaną skonfiskowane.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania ostatecznej płatności przez 15 dni, w celu upewnienia się, że wypłacona kwota jest prawidłowa.

Przy składaniu wypowiedzenia, niezależnie od powodu uczestnik zgadza się;

1 zaprzestać promocji usług lub produktów w swojej witrynie;
2 zaprzestać przedstawiania siebie lub promowania siebie w jakimkolwiek powiązaniu z platformą afiliacyjną;
3 zaprzestać korzystania z Licencjonowanych Praw i Materiałów Reklamowych (jeśli dotyczy);
4 usunąć wszystkie Materiały Reklamowe i wszystkie materiały odnoszące się do Reklamodawcy, Stron Reklamodawcy, Marek Reklamodawcy, Licencjonowanych Praw i/lub Produktów Reklamodawcy ze Strony Afiliata; i
5 dostarczyć do Reklamodawcy lub, jeśli taka jest preferencja Reklamodawcy, trwale usunąć lub zniszczyć wszystkie promocyjne materiały i wszystkie materialne lub niematerialne akta lub systemy pamięci masowej, dokumenty, materiały i inne nośniki, w tym kody źródłowe zawierające informacje, których część lub całość stanowi Własność Intelektualną Reklamodawcy, która może być w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą.

16. Zmiany warunków

Możemy zmodyfikować dowolny z warunków zawartych w niniejszej Umowie, w dowolnym czasie i według własnego uznania.

17. Zależność pomiędzy stronami

Zarówno afiliat jak i HealthTrader Ltd są niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ustanawia między nimi partnerstwa, joint venture, agencji, franszyzy lub przedstawicielstwa handlowego. Afiliat nie ma prawa reprezentować nas bądź składać lub przyjmować ofert w naszym imieniu. Afiliat nie ma także prawa wygłaszać jakichkolwiek oświadczeń - na swojej stronie lub w jakikolwiek inny sposób, które mogłoby być sprzeczne z którymkolwiek z wymienionych w tej sekcji warunków.

18. Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za pośrednie, przypadkowe, nadzwyczajne, wtórne, karne lub wielokrotne szkody (w tym między innymi wszelkie szkody wynikające z utraty możliwości korzystania, utraty biznesu, utraty dochodów, utraty zysków lub utraty danych) związane z niniejszą Umową lub świadczeniem usług przez HealthTrader Ltd lub jakimikolwiek innymi zobowiązaniami w stosunku do tej Umowy, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z tytułu niniejszej Umowy nie może przekroczyć całkowitej prowizji zapłaconej lub należnej na mocy niniejszej Umowy. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje niezależnie od przyczyny zdarzenia, na podstawie których podmiot domaga się takowego odszkodowania.

Uczestnik zgadza się zwolnić od winy i ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za wszystkie roszczenia do HealthTrader i jego reklamodawców powstałe w wyniku wszelkich praktyk marketingowych lub materiałów widocznych na którejkolwiek ze stron zgłoszonych do HealthTrader, na których promowani są reklamodawcy.

19. Ograniczenie odpowiedzialności

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani hipotetycznych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do danego produktu lub innych przedmiotów sprzedawanych przez HealthTrader Ltd i jego reklamodawców (w tym m.in. gwarancji przydatności do określonego celu, przydatności handlowej, nienaruszalności lub jakiekolwiek gwarancji wynikającej z tytułu zawarcia umowy, jej realizacji i zwyczajów handlowych). Ponadto nie gwarantujemy, że działalność naszych stron będzie przebiegać w sposób nieprzerwany i bezbłędny. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakichkolwiek konsekwencje powstałe w wyniku problemów lub błędów na stronach.

20. Oświadczenia i gwarancje

Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że niniejsza umowa została należycie i prawomocnie sporządzona i stanowi legalną, obowiązującą i wiążącą obligację z mocą prawną względem Ciebie zgodnie z jej postanowieniami, do której zrealizowania afiliat posiada zdolność prawną oraz wszystkie wymagane autoryzacje, a także nie wymaga zatwierdzenia i zgody osób trzecich. Uczestnik gwarantuje, że nie narusza i nie zaniedbuje (i) żadnych praw, przepisów, regulacji, nakazów, orzeczeń, dekretów, którym podlega lub które są dla niego wiążące lub (ii) warunków jakiejkolwiek innej umowy, dokumentu, które są dla niego wiążące.

Uczestnik wyraża zgodne na niezależne podejmowanie jedynie działań pozostających w pełnej zgodności ze wszystkimi regulacjami Unii Europejskiej i prawami obowiązującymi w krajach należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i Europejskiego Obszaru Gospodarczego odnoszącymi się do prowadzenia działań marketingowych oraz sprzedaży leków na receptę online. Uczestnik zgadza się uzyskać wszystkie niezbędne zgody i zezwolenia wymagane do prowadzenia tego typu działalności w danych krajach i jurysdykcjach.

Uczestnik zgadza się i gwarantuje, że będzie przestrzegał wszystkich przepisów związanych z działaniami marketingowymi i sprzedażą leków online oraz akceptuje, że w niektórych jurysdykcjach działania marketingowe i sprzedaż leków online może być zakazana. W przypadku prowadzenia działań marketingowych i oferowania sprzedaży leków w takich jurysdykcjach HealthTrader Ltd, a także jego reklamodawcy, strony internetowe, powiązane firmy, dyrektorzy, partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności karnej, nie akceptują roszczeń, nie pokrywają odszkodowań za straty finansowe i zadłużeń poniesionych w wyniku takich działań.

Uczestnik zgadza się, że pełna odpowiedzialność za płatność podatków oraz wszelkie związane z tych koszty spoczywają wyłącznie na nim lub jego wyznaczonym przedstawicielu. Uczestnik zgadza się ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą i zwolnić HealthTrader Ltd od winy w przypadku jakichkolwiek roszczeń powstałych w wyniku płatności otrzymanej od HealthTrader Ltd w ramach programu i według wszelkich uzgodnionych między stronami warunków.

21. Odpowiedzialność odszkodowawcza

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych ustanowionych przez HealthTrader uczestnik niniejszym zgadza się ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą i zwolnić od winy HealthTrader Ltd oraz jego akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, afiliatów, następców i cesjonariuszy w przypadku jakichkolwiek roszczeń, żądań, strat, zobowiązań, zniszczeń lub wydatków (wliczając w to opłaty za czynności adwokackie), które zostały do nas wystosowane (ogólnie Straty). Obejmuje to straty (lub działania z nimi związane) wynikające z: (i) wszelkich twierdzeń, że nasze użycie znaków towarowych narusza prawa osób trzecich; (ii) naruszeń oświadczeń i gwarancji udzielonych w niniejszym dokumencie; (iii) wszelkich roszczeń związanych ze stroną uczestnika; (iv) bezprawnego wykorzystania i / lub naruszenia praw własności intelektualnej, naruszenia warunków niniejszej Umowy (v) jakiegokolwiek niedozwolonego czynu i/ lub zaniedbania i/lub naruszenia przez afiliata ustawowych obowiązków; (vi) wszelkich nieuprawnionych Działań Promocyjncyh i wszelkich działań afiliata, (vii) użycia Linków i/lub Licencjonowanych Praw w sposób niezgodny z Zasadami Wykorzystania; (viii)wszelkich oświadczeń składanych w sposób niezgodny z informacjami o produktach udostępnianych afiliatowi z Działu Zasobów Aflianta.

22. Siły wyższe

Żadna ze Stron niniejszej umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu swoich obowiązków, jeżeli takie niewykonanie lub opóźnienie wynika z przyczyn znajdujących poza kontrolą stron. Mogą to być m.in. awaria zasilania, awaria Internetu z winy dostawcy usługi, akcje protestacyjne, niepokoje społeczne, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, akty terroryzmu, działania wojenne, działania rządu lub jakiegokolwiek inne zdarzenia, które są poza kontrolą danej Strony.

23. odprawy

W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, dany warunek lub warunki powinny zostać oddzielone od pozostałej części niniejszej Umowy. Pozostałe warunki umowy obowiązują bez zmian.

24. Ustawa o ochronie danych

HealthTrader przetwarza wszystkie otrzymane informacje zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 i warunkami niniejszej polityki prywatności.

25. General Data Protection Regulation (GDPR)

HealthTrader przetwarza wszystkie otrzymane informacje zgodnie z GDPR i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

26. Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki i regulacje podlegają prawom obowiązującym w Anglii i Walii, obie strony podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.


Umowa z afiliatem - załącznik A

Wytyczne HealthTrader Ltd odnośnie E-mail Marketingu i Polityki Spamu

Ten załącznik, o nazwie załącznik A, stanowi integralną część Umowy Afiliacyjnej HealthTrader Ltd. Zaakceptowanie umowy afiliacyjnej oznacza, że afiliat rozumie i akceptuje warunki zawarte w załączniku A. Złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków stanowi naruszenie Umowy Afiliacyjnej i skutkuje zamknięciem konta afiliata i/lub utratą pieniędzy i prowizji związanych z kontem.

1. Użycie list mailingowych:

1 Afiliat jest wyłącznie odpowiedzialny za wykorzystywanie tylko autentycznych i legalnie zdobytych list mailingowych od renomowanych dostawców w celu promowania produktów związanych z HealthTrader Ltd.
2 Afiliat zgadza się i rozumie, że musi zainwestować czas i zasoby niezbędne do poszukiwań takich renomowanych dostawców list mailingowych. Afiliat jest jedyną stroną wyłącznie odpowiedzialną za nadużycia oraz skargi złożone przez odbiorców takich list mailingowych, niezależnie od przyczyny skargi/nadużycia.

2. Rezygnacja z subskrypcji i opt-out mailing:

1 1 Opcja „rezygnacji z subskrypcji” musi być dostępna i widoczna w każdej wiadomości e-mail, którą afiliat wysyła w celach promocyjnych do członków listy mailingowej.
2 Prośby o rezygnację z subskrypcji, niezależnie od tego czy złożone przez odbiorcę z listy mailingowej afiliata czy HealthTrader Ltd, muszą być spełnione natychmiastowo, a odpowiednie adresy e-mail muszą być usunięte bez zbędnych pytań ze wszystkich list w ciągu 48 godzin.
3 Niespełnienie prośby o rezygnację z subskrypcji w ciągu 48 godzin spowoduje natychmiastowe i trwałe zamknięcie konta afiliata, a wszystkie fundusze, kwoty i prowizje zgromadzone na tym koncie staną się własnością HealthTrader Ltd.

3. Polityka spamu

1 Do celów niniejszej umowy SPAM jest definiowany jako wysyłanie e-maili, faksowanie lub telefonowanie do KOGOKOLWIEK, zbiorczo lub indywidualnie, z naruszeniem polityki anty-spamowej oraz innych przepisów i regulacji obowiązujących w kraju, stanie, hrabstwie i mieście zamieszkanym przez danego odbiorcę. Afiliat jest zobligowany do zaznajomienia się i przestrzegania wszystkich praw dotyczących niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail. Prawo Stanów Zjednoczonych zabrania „używania telefonów, faksów, komputerów lub jakichkolwiek innych urządzeń do wysyłania niechcianych reklam. Reklamowanie pocztą elektroniczną oznacza wiadomości e-mail, których głównym celem jest promowanie, pośrednio lub bezpośrednio, sprzedaży lub innej dystrybucji towarów lub świadczeniu usług odbiorcy. (Ustawa CAN-SPAM z 2003).
2

Każdy afiliat uczestniczący w HealthTrader Ltd wyraża zgodę nie stosować SPAMU w promowaniu programu HealthTrader, powiązanych z nim produktów i/lub usług. HealthTrader Ltd prowadzi politykę ZEROWEJ tolerancji w stosunku do wysyłania SPAMU, wliczając w to (jednak nie ograniczając się do) niechciane komercyjne wiadomości e-mail (UCE). Takie działania mogą skutkować natychmiastowym zawieszeniem lub zamknięciem konta afiliata z anulowaniem lub możliwą konfiskatą oczekujących prowizji. Takie działania afiliata stanowią naruszenie Umowy Afiliacyjnej HealthTrader Ltd, w wyniku których może zostać wszczęta procedura sądowa, a afiliat ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty finansowe poniesione przez HealthTrader Ltd.

Jedynym wyjątkiem klauzuli 3.2. jest: wysyłanie wiadomości e-mail do odpowiednich OPT-IN list mailingowych, gdzie nadawca wysyła wiadomości e-mail w imieniu afiliata i nie używa „HealthTrader Ltd-provided Gateway URL”. Jednakże, afiliat powinien zachować szczególną ostrożność podczas wyboru firmy świadczącej usługi w zakresie „opt-in mailing”. Wykorzystanie nierenomowanego źródła może spowodować skargi w sprawie spamu, mogące skutkować zawieszeniem lub wydaleniem afiliata.

3 ) Jako afiliat HealthTrader Ltd, jesteś w pewni odpowiedzialny za upewnienie się, że treść wysyłana do odbiorców znajdujących się na listach mailingowych nie związana z nielegalnymi działaniami (na przykład phishing) lub wprowadzaniem odbiorców w błąd odnośnie źródła materiałów (na przykład spoofing)
4 WAŻNE JEST, ABY PAMIĘTAĆ, ŻE w związku z opisanym powyżej użyciem odpowiednich list mailingowych opt-in, afiliat rozumie i potwierdza, że fałszowanie nagłówków w e-mailach oraz brak aktualnej i funkcjonalnej opcji rezygnacji z subskrypcji razem z aktualnym adresem e-mail do korespondencji w którymkolwiek z wysłanych maili jest nielegalne. W przypadku fałszowania nagłówków w e-mailach oraz nieumieszczania aktualnych i funkcjonalnych linków umożliwiających rezygnację z subskrypcji afiliant zostanie natychmiastowo i permanentnie wydalony z HealthTrader Ltd. Ponadto, działania te mogą spowodować natychmiastowe zawieszenie lub zamknięcie konta afiliata z anulowaniem lub możliwą konfiskatą wszelkich niewypłaconych jeszcze prowizji. Afiliat łamie w taki sposób Umowę Afiliacyjną HealthTrader Ltd w wyniku czego może zostać wszczęta przeciwko niemu procedura sądowa. Afiliat ponosi wtedy odpowiedzialność za wszelkie straty finansowe poniesione przez HealthTrader Ltd.