Vi använder cookies på vår webbplats för att erbjuda en bättre service och säkerhet. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies som innefattas av vår cookiepolicy
Regler och villkor

Regler och villkor

Detta avtal gäller er, användaren av denna webbsida och HealthTrader Ltd t/a www.healthtrader.com, ägaren eller ägarna av denna webbsida. Ditt godkännande till att följa och vara juridiskt ansvarig och bunden av dessa villkor och regler anses vara vid ditt första användande av webbsidan i fråga. Ifall du inte godkänner till att att vara juridiskt ansvarig av dessa regler och villkor, så ska du sluta använda webbsidan ögonblickligen.

1. Definitioner och tolkningar.

I detta avtal kommer följande termer ha följande innebörd:

"Innehåll" innebär alla typer av text, grafik, bilder, ljud, video, mjukvara, datasammanställningar samt alla andra typer av information som kan förvaras i en dator, och som visas på hela eller delar av denna webbsida;
"HealthTrader" innebär HealthTrader Ltd som är registrerat i England och Wales under registrationsnummer 08698590 t/a www.healthtrader.comwars adress är 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR06AD;
"Service" innebär samtliga verktyg, tjänster, service eller information som HealthTrader gör tillgängliga genom webbsidan nu eller i framtiden;
"System" innebär varje online-kommunikationsinfrastruktur som HealthTrader tillgängliggör via webbsidan nu eller i framtiden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, webbaserad e-post, anslagstavlor, live-chat och e-postlänkar;
"Användare" Menar alla tredje parter som använder eller brukar hemsidan och som inte är anställda av HealthTrader och agerar i följd med sin anställning; och
"Webbsida" Menar den webbsida som du använder just nu (www.healthtrader.com) eller någon underdomän till denna sida ifall dessa sidor inte uttryckligen är exkluderade genom sina egna regler och villkor.

2. Intellektuell egendom

2.1 Allt innehåll som finns tillgängligt och är inkluderat på denna webbsida, undantaget innehåll som laddats upp av användare, inkluderat men inte begränsat till text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, data, sidlayout, underliggande kod och mjukvara tillhör HealthTrader eller är licenserat till HealthTrader, våra affiliates, marknadsförare, relaterade företag, eller någon annan typ av relevant tredje part. Genom att fortsätta använda denna webbsida så godkänner du att alla typer av material är skyddat av tillämplig intellektuell egendom och andra relevanta lagar som gäller i Storbrittanien samt internationellt.
2.2 Med förbehåll för klausul 2.3 får du inte reproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på annat sätt återanvända material från webbplatsen om inte annat anges på webbplatsen eller inte gett skriftligt tillstånd till detta av HealthTrader.
2.2 2.3 Material från hemsidan får återanvändas utan skriftligt tillstånd där något av de undantag som anges i kapitel 3 av Copyright Designs and Patents Act 1988 tillämpas.

3. Länkar till andra webbsidor

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om inte annat uttryckligen anges, är dessa platser inte under kontroll av HealthTrader eller våra samarbetspartners. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och frånsäger allt ansvar för alla eventuella former av skada som uppstår på grund av användandet av dem. Införandet av en länk till en annan plats på denna webbplats innebär inte något godkännande av de webbplatser själva eller av dem som har kontroll över dem.

4. Länkar till denna webbsida

Alla länkar till denna webbsida kräver uttryckligt tillstånd från HealthTrader. Vår hemsida får inte utformas på någon annan webbplats. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka tillstånd att länka till vår webbplats utan föregående meddelande.

To find out more please contact us by email on support@healthtrader.com.

5. Virus & Hacking

5.1 Du är inte tillåten att felaktigt använda denna webbsida genom att medvetet introducera virus, trjoaner, worms, eller annan typ av material, som är skadligt i sin natur. Du är inte tillåten att försöka få oauktoriserad tillgång till denna webbsida, servern som hemsidan finns på, eller någon annan server, dator, eller databass som är relaterade till denna hemsida. Du får inte attackera vår hemsida genom en DOS (Denial-of-service)-attack eller en distribuerad denial-of-service.
5.2 Ett brott mot dessa regler innebär ett kriminellt förfarande under "Computer Misuse Act 1990. Alla brott kommer att rapporteras till de myndigheter som ansvarar för denna typ av frågor, och alla detaljer som är relevant i brottet inkluderande men inte begränsat till er identitet kommer också rapporteras. Vid ett sådant brott, kommer alla era rättigheter till att använda vår hemsida omedelbart upphöra.
5.3 HealthTrader tar inget ansvar för förlust eller skada orsakad av en denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din dator, datorprogram, data eller annat material på grund av din användning av denna webbplats, eller som en resultat av att ladda ner något material som läggs på den, eller på någon webbplats som är kopplad till den.

6. Sekretess

Användning av webbplatsen styrs också av vår sekretesspolicy, som är införlivat dessa regler och villkor genom denna referens. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av dina uppgifter och garanterar att informationen är korrekt och sanningsenlig. Om du vill visa sekretesspolicyn, klicka på länken ovan.

7. Förbehåll

7.1 HealthTrader lämnar inga garantier eller utfästelser om att webbplatsen uppfyller dina krav, att den kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att den kommer att passa för ett visst ändamål, att den inte inkräktar på tredje parts rättigheter, att det kommer att vara kompatibel med alla system, att det kommer att vara säker och att all information kommer att vara korrekt. Vi lämnar ingen garanti för några specifika resultat från användning av vår service.
7.2 Ingen del av denna webbplats är avsedd för att ge råd eller förslag och innehållet på denna webbplats bör inte tas i beaktande när du gör några beslut eller vidta några åtgärder av något slag.
7.3 WMedan HealthTrader gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen är säker och fri från fel, virus och annan skadlig kod, uppmanas alla användare att ta ansvar för sin egen säkerhet, samt deras personuppgifter och deras datorer.

8. Tillgång och tillgänglighet för webbsidan samt ändringar

8.1 Tjänsten tillhandahålls "som den är" och på en efter tillgänglighet-basis. Vi ger inga garantier för att tjänsten kommer att vara fri från felaktigheter och / eller fel. I den största utsträckning som lagen ger utfärdar vi inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) av lämplighet för ett visst ändamål, korrekt information, kompatibilitet och tillfredsställande kvalitet.
8.2 HealthTrader tar inget ansvar för eventuella avbrott eller otillgängligheter av webbplatsen till följd av yttre orsaker, inklusive, men inte begränsat till, vår Internet Service Providers tekniska problem, värdfel på utrustningen, kommunikationsnätsfel, strömavbrott, naturkatastrofer, krigshandlingar eller rättsliga begränsningar och censur.
8.3 HealthTrader förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller avsluta någon del (eller hela) webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, de produkter och / eller tjänster som finns tillgängliga. Dessa villkor ska fortsätta att gälla för varje modifierad version av webbplatsen om det inte uttryckligen anges.
8.4 Om du har tillgång till, eller ges möjlighet att välja din egen unika användaridentifieringskod, lösenord eller annan bit av information som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som konfidentiell, och får inte lämna ut det till någon tredje part. Vi har rätt att avaktivera användar-ID, eller lösenord, oavsett valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om vi anser att du har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

9. Ansvarsbegränsning

9.1 I den största utsträckning som lagen tillåter så tar HealthTrader, relaterade företag och anslutna tredje parter inget ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada, förutsägbar eller på annat sätt, inklusive eventuella indirekta, följder, speciella eller typiska skador som kan uppstå vid användning av hemsidan eller all information som finns där. Användare bör vara medvetna om att de använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk.
9.2

For avoidance of doubt HealthTrader shall not be liable, whether in tort (including negligence or breach of statutory duty) or misrepresentation or otherwise for (including but not limited to);

För att undvika tvivel är HealthTrader inte ansvarigt, oavsett om det gäller kränkningar (inklusive vårdslöshet eller brott mot lagstadgad skyldighet) eller vilseledande av någon typ eller på annat sätt för följande (inklusive men inte begränsat till);
  • Förlust av vinster
  • Förlust av affärer
  • Förlust eller allvarligt skadad 'goodwill'
  • Förlust av varor eller tjänster
  • Förlust av kontrakt
  • Förlust av användande
  • Förlust av eller korrumperande av data eller information
  • Några speciella, indirekta, följdskador eller ekonomiska förluster, kostnader, skador, kostnader eller utgifter.
9.3 Ingenting i dessa regler och villkor exkluderar eller begränsar HealthTraders ansvar för dödsfall eller personskador till följd av försummelse eller bedrägeri som begås av HealthTrader.
9.4 Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att dessa villkor strikt följer relevanta bestämmelser i "Unfair Contract Terms Act 1977". Men i händelse av att något av dessa villkor befinns vara olagligt, ogiltigt eller annars inte kan verkställas, kommer det villkoret att anses avskiljt från dessa villkor och skall inte påverka giltigheten och verkställigheten av återstående villkor.

10. Ingen dispensklausul

I händelse av att någon part till dessa villkor och regler inte utövar någon rättighet eller rättsmedel som finns häri, skall detta inte tolkas som ett upphävande av den rätten eller dispensation.

11. Tidigare villkor och regler

I händelse av konflikt mellan dessa villkor och eventuella tidigare versioner därav, skall bestämmelserna i dessa regler och villkor gälla om motsatsen inte uttryckligen anges.

12. Tredje parts rättigheter

Ingenting i dessa villkor skall ge rättigheter på något sätt till en tredje part. Det avtal som skapas av dessa villkor är mellan dig och HealthTrader endast.

13. Kommunikation

13.1 Alla meddelanden / kommunikation ska skickas till oss antingen per post till vår adress (se adress ovan) eller per e-post till support@healthtrader.com. Meddelanden kommer att ses som mottagna 3 dagar efter postande ifall posten är skickad med 'first class post', dagen då meddelandet sänds ifall e-mailet blir mottaget under en hel arbetsdag, eller nästa arbetsdag ifall e-malet skickas på helgen eller vid en röd dag.
13.2 HealthTrader kan från tid till annan skicka dig information om våra produkter och/eller tjänster. Om du inte vill få sådan information, vänligen kontrollera den nödvändiga rutan på formuläret är ikryssad.

14. General Data Protection Regulation (GDPR)

HealthTrader behandlar all information som tas emot i enlighetet med GDPR och i förhållande av denna integritetspolicy.

15. Lag och jurisdiktion

These terms and conditions and the relationship between you and HealthTrader shall be governed by and construed in accordance with the Law of England and Wales and HealthTrader and you agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of England and Wales.

Dessa regler och avtal och den juridiska relationen de skapar mellan er och HealthTrader skall vara föremål för, regleras av och tolkas i enlighet med Den Engelska och Walesiska lagen, och HealthTrader och ni godkänner att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i England och Wales.