Vi använder cookies på vår webbplats för att erbjuda en bättre service och säkerhet. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies som innefattas av vår cookiepolicy
Regler och Villkor för affiliate-partners

Regler och Villkor för affiliate-partners

Affiliate avtal – HealthTrader Ltd

Detta är ett juridiskt avtal mellan Dig och HealthTrader Ltd, som ansvarar för dotterbolagets plattform www.HealthTrader.com, registreringsnummer 08698590, vars registrerade adress är 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR06AD, Genom att acceptera HealthTrader Ltds avtal intygar du här med att du läst och förstått dess användarvillkor och att du från och med nu är bunden till detta avtal.

Detta avtal, samt associerande schema vid namn Appendix A – Riktlinjer för Marknadsföring via Email samt Spam Policy (hereinafter: "Schedule A"), innehåller användarvillkoren som gäller för dig som delaktigt dotterbolag till HealthTrader LTD. Som nämnt i detta avtal, "Vi" eller "Oss" eller "Vår" syftar på HealthTrader Ltd, "Du," "Dotterbolag," "Deltagare" eller "Din/Ditt" innefattar Dig.

För enkelhetens skull har alla våra termer, villkor och policys översatts till det språk som du väljer. Som ett resultat vi inte kan garantera riktigheten i den översatta texten och det är troligt att sammanhanget av texten inte har tagits i beräkning när den översatts. Där det finns några frågor om innehållet, eller funderingar av något slag, är den engelska versionen alltid den riktiga versionen.

1. Definitioner och Tolkningar

"Dottersida" Syftar på sidan som hanteras av dotterbolaget, rapporterar till HealthTrader.
"Affiliate" Betyder den fysiska person eller organisation som ansöker om att bli deltagare i Affiliate programmet för att marknadsföra öppna tjänster och eller produkter av företaget i enlighet med alla regler och villkor.
"Arbetsdag" Syftar på alla veckodagar (alltså ej Lördag och Söndag).
"Återbetalning" Innebär en betalningstvist initierad av kortinnehavaren och dess bank. Mängden av den omtvistade transaktionen återförs till kundens konto. För detta avtal menas att återbetalningen erhållits av kunden inom 7 dagar (efter leveransdagen om produkterna eller, i samband med köp av tjänster, för ingående av avtal om leverans av dessa tjänster) på grund av bestämmelserna om försäljning på distans.
"Startdatum" Syftar på den dag då Dotterbolaget accepteras av HealthTrader som ett Dotterbolag.
"Provision" Syftar på den kommission som betalas till Dotterbolaget enligt punkt 7 gällande "Genomförda transaktioner" detta som en direkt följd av besök som gjorts på Dottersidan via den angivna länken, till de priser som anges på HealthTraders hemsida;
"Konfidentiell information" Innebär, i förhållande till någon av parterna, uppgifter som lämnas ut till den parten av den andra parten i enlighet med eller i samband med detta avtal (vare sig muntligt eller skriftligt eller något annat medium, och huruvida uppgifterna uttryckligen anges vara konfidentiell eller märkt som sådan
"Force Majeure" Innebär, om någon av parterna skulle råka ut för omständigheter som ligger utanför rimlig kontroll för den parten och utan fel eller försummelse av en sådan part och som genom att utöva rimlig aktsamhet den inte kan förhindra eller förebygga, inklusive, utan begränsning, någon strejk , upplopp, krig, risk, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, epidemi eller annan naturlig fysisk katastrof, naturkatastrof, brand, strejk, lockout, uppror eller upplopp, konfiskering, avsaknad av råvaror, vrak eller förseningar i transport, krav eller bestämmelser i någon statlig myndighet;
"Immateriella rättigheter" Innebär alla eventuella patent, rättigheter i uppfinningar, rättigheter i mönster, varumärken, handels-och företagsnamn och all tillhörande goodwill, rättigheter att stämma för passerande-off eller för illojal konkurrens, upphovsrätt, moraliska rättigheter och närstående rättigheter, rättigheter i databaser, topografi rätter, domännamn, rättigheter i informations (inklusive know-how och affärshemligheter) och alla andra liknande eller motsvarande rättigheter (existerande nu eller i framtiden) i någon del av världen, i varje fall både registrerade och oregistrerade och inklusive all ansökan om och reparation eller förlängning av sådana rättigheter för hela löptiden;
"Ansvar" Innebär handling, utmärkelser, kostnader, fordringar, skador, förluster (inklusive, utan begränsning, direkta eller indirekta följdskador), krav, kostnader, böter, utebliven vinst, förlust av anseende, domar, påföljder och förfaranden och andra förluster och / eller skulder;
"Licensrättigheter" Syftar på Försäljnings märket som erbjuds på HealthTraders hemsida och är till för Dotterbolag att använda i enlighet med villkoren i detta avtal;
"Försäljare" Syftar på företaget som har avtal med HealthTrader som är ägare eller har licens att använda eller marknadsföra Merchants Produkter
"Försäljarens produkter" Avser de produkter / tjänster som tillhandahålls försäljaren och som går att finna på HealthTraders hemsida sida som kan variera till och från;
"Försäljnings märket" Avser det namn samt varumärken, logotyper och / eller andra medel för marknadsföring som används av HealthTrader avseende de köpmän som till och från, inklusive men inte begränsat till, namnet "HealthTrader";
"Försäljarens hemsida" Innefattar sådana webbplatser som ägs och drivs av Försäljare som erbjudits att ingå i HealthTraders Dotterbolags program;
"Personliga uppgifter" Innebär data-relaterade uppgifter som kan användas för att identifiera en person och vars information, troligtvis, kommer besittas av en eller båda parterna
"Försäljning" Avser de produkter / tjänster som HealthTrader förser och har listade på HealthTraders försäljnings sida och som kan variera genom avtal mellan parterna till och från i enlighet med villkoren i detta avtal;
"Transaktion" Menar den försäljning av publisher från dess hemsida till en kund som ett direkt resultat av att kunden besöker publisherns hemsida via en länk från en affiliate-sida.
1.1

Affiliates ska hålla konfidentiell information konfidentiell och ska, förutom med skriftligt samtycke från HealthTrader Ltd:

(a) inte nyttja konfidentiell information på något vis som inte främjar detta Avtals ändamål;
(b) inte uppge eller tillhandahålla konfidentiell information, varken i fullo eller delvis, till en tredje part, förutom om det uttryckligen har tillåtits av HealthTrader Ltd;
(c) inte kopiera, skriva av eller på något annat sätt uppteckna konfidentiell information förutom vid strängt nödvändiga ändamål (och några sådana kopier, avskrifter eller uppteckningar är HealthTrader Ltds egendom)
(d) inte använda, reproducera, förändra eller spara konfidentiell information i externt tillgängliga datorer eller elektroniska informationslagringssystem eller överhuvudtaget sprida konfidentiell Information utanför sin vanliga verksamhet.
(e) försäkra sig om att varje dokument eller uppteckning som innehåller konfidentiell information ska förvaras i verksamhetens lokaler och ska inte förflytta eller tillåta att några sådana dokument förflyttas från verksamhetens lokaler.
1.2 konfidentiell information inkluderar all information i relation till HealthTrader Ltd Merchants.
1.3 Affiliates ska inte offentliggöra, tillåta någon annan person att offentliggöra någonting som rör detta Avtal, dess ändamål eller framtida intresse i dess ändamål och konfidentiell Inforamtion utan ett i förväg skriftligt samtycke från HealthTrader Ltd. Ingen part ska använda HealthTrader Ltds namn eller någon annan information som mottagits genom affärer med HealthTrader Ltd för publicitets eller marknadsföringssyften utan i föväg skriftligt samtycke från HealthTrader Ltd.
1.4 Affiliates ska informera HealthTrader Ltd omedelbart om de blir kontaktade av tredje part företag såsom medier i relation till detta Avtal och deras relation med HealthTrader Ltd eller HealthTrader Ltd Merchants.

2. Spårning av order

HealthTrader Ltd vill spåra den volym och den kvanitet som din sida generar försäljningsmässigt, och vill generera rapporter som sammanfattar aktiviteten. Dessa rapporter kan ni ta del av genom HealthTrader-systemet. Innehållet, utseendet, och frekvensen av rapporter kan variera.

1 För att korrekt kunna spåra, rapportera, och räkna ut vilka summor affiliates förtjänat, är det ert ansvar att se till att länkarnas formatering är korrekt.
2 Deltagararen tar hela ansvaret för att alla länkar är korrekt formaterade, vilket är ett nödvändigt krav för att kunna spåra försäljning genom affiliate-programmet. Direkta sammanfattningar av produktförsäljning vill erbjudas till deltagaren med en speciell URL som innehåller den affiliate-id som deltagaren har fått. Deltagaren kan lägga till så många länkar, eller ta bort så många länkar, som den vill, närsomhelst, utan att HealthTrader Ltd. behöver ge sitt godkännande.
3 Alla länkar som är en del av detta avtal mellan Publisher och deltagare, ska innehålla tag-attributen [rel="nofollow"]. Ifall detta inte görs, kan affiliate-partnern stängas av eller affiliate-kontot tas bort från programmet av oss.

3.Provision

Storleken och/eller procenten på affiliate-provision kommer att bestämmas av HealthTrader Ltd. och kommer inte att meddelas till affiliate-partnern. Endast kompletta orders (inskickade och godkända) som innehåller ett affiliate-id som spårats av HealthTrader Ltd. kan ge provision eller utbetalning för "referral". Ingen av dessa ekonomiska kompensationer kommer att betalas ut ifall en beställning inte kan spåras av våra system.

a För alla transaktioner som har märkts som 'Godkända', kommer det att betalas ut en provision den sista dagen i månaden. Provsionen kommer att betalas inom tre (3) arbetsdagar. Alla typer av avgifter från affiliate-partnerns bank kommer att dras av från affiliate-partners konto.
b HealthTrader Ltd reserverar alla rättigheter till att dra av kostnader för återbetalningar, betalningar som inte godkänns, och felaktiga eller illegala beställningar från affiliate-partnerns konto. HealthTrader Ltd reserverar rättigheten att göra detta utan att informera affiliate-partnern.

4. Produkter

HealthTrader Ltd reserverar rättigheterna för att lägga till eller ta bort produkter när som helst, utan att informera affiliate-partnern, då marknaden kan förändras.

5. Proxy Policy

HealthTrader Ltd:s policy gäller alla beställningar. Varenda kund som köper en produkt genom affiliate-programmet är genom detta val en kund hos HealthTrader Ltd. Deltagaren har ingen makt över att ta emot eller acceptera ett erbjudande åt HealthTrader Ltd. Alla HealthTrader Ltd policies som handlar om beställningar av kunder, produkt tillgänglighet, prissättning, och konfliktlösning, kommer att gälla för dessa kunder. HealthTrader Ltd. är inte ansvariga för något som en affiliate-partner gör som inte följer de policies eller de lagar som HealthTrader Ltd följer med sin plattform.

6. Prissättning och tillgänglighet

Prissättning och tillgänglighet kan variera. Ifall det finns skillnader i prissättning, kommer priset som kunden betalar alltid vara priset som affiliate-partner har på sin sida/sina sidor. Vi kan inte garantera priset eller tillgängligheten av någon specifik produkt.

7. Copyright och varumärksskyddat material

Du är helt ansvarig för att se till att alla delar av din sida (produktinformation, bilder, artiklar o.s.v) överensstämmer och följer alla copyright- och varumärkeslagar och regler som finns, samt alla andra relevanta lagar. HealthTrader Ltd kommer inte att bära något ansvar ifall en annan parts copyright eller varumärke används av affiliate-partnern på ett olagligt sätt. Du godkänner att frikänna HealthTrader Ltd. och alla publishers från ansvar angående detta. Vi förbjuder användande av vårt marknadsföringsmaterial (mallar och banners) för att marknadsföra konkurrenters produkter.

Allt material och all varumärksskyddad egendom är skyddat av globala copyright lagar och avtal. De kan inte kopieras, reproduceras, ändras, publiceras, laddas upp, läggas ut, skickas eller på annat sätt distribueras på något sätt; utan att HealthTrader Ltd. först har givit ett skriftligt tillstånd för detta. HealthTrader Ltd ger inte tillåtelse för att ni på något sätt får rätt till att använda patent, copyright, varumärken, eller känslig information. Andra rättigheter kan godkännas av HealthTrader eller på annat sätt vara en del av affiliate-programmet.

"121Doc", "Meds4all", "VIGRX", VIGRXPLUS", "MAXMEDIX", "EuroClinix", "HealthExpress", "Health Express", "OnlineClinic", "LabsDirect", Shytobuy, WeightWorld, ComfortClick och "Hexpress" är licenserade varumärken av eller licenserade till HealthTrader Ltd.

Alla affiliate-partners som använder intellektuell egendom eller varumärken som ägs eller licenseras av HealthTrader för att marknadsföra en hemsida utan tillstånd från HealthTrader eller använder liknande märken, logotyper, URLs, domännamn, eller liknande kommer att bli åtalade, eller tas bort ur affiliate-programmet.

8. Domän hosting och domänregistrering

Alla affiliates som är en del av HealthTrader Ltd. affiliate-program måste själva etablera, finanisiera, och kontrollera sin egna domän-hosting och domänregistrering. De måste också inkludera sin sida/sina sidor ifall de väljer att skicka ut riktade e-mails. (Mallar för affiliate-sidor är tillgängliga i HealthTrader Ltd. program.)

9. Eftersändning av trafik

Kunder som får en länk via en affiliates e-mail, måste erbjudas möjlgiheten att antingen gå vidare till affiliate-sidan eller att bli borttagna från mailing listan. HealthTrader Ltd kommer att skicka vidare alla förfrågningar om att bli borttagna från mailing-listor, till affiliate-partnern. Partnern måste då ta bort dessa e-mail adresser från alla listor som används för att marknadsföra HealthTrader Ltd-produkter inom 24 timmar.

10. E-mail marknadsförings riktlinjer och policy för SPAM

Som en deltagare i HealthTrader Ltd. affiliate-program godkänner du härmed att du helt och fullt förstår, godkänner, och kommer att följa de riktlinjer och policies som finns angående e-mail marknadsföring och SPAM, som de framgår i detta dokument, och som finns detaljerade i Shema A, som är en viktig del av detta affiliate-avtal.

Misslyckande med att följa de riktlinjer och polices som finns för e-mail marknadsföring och SPAM (beskrivet i dokumentet och/eller i Schema A) kommer att ses som ett brott mot detta affiliate avtal, och HealthTrader Ltd. kommer att avsluta ert konto direkt, utan att informera er. Provision eller någon typ av innestående saldo knutet till kontot, kommer att vara förverkade.

A. Avsluta prenumeration samt opt-out av den samma - "Avsluta prenumeration" måste vara ett tillgängligt alternativ som skall gå att se tydligt i varje marknadsföringsmail skickat från er till era mailinglistor.

Förfrågan om att avsluta prenumeration, oavsett ifall förfrågan gjorts av en av de som tagit emot e-mail, eller HealthTrader Ltd, måste processeras direkt. Detta innebär att e-mail adressen tas bort direkt från alla listor inom 48 timmar.

Alla deltagande affiliates i HealthTrader Ltd. godkänner att de inte kommer använda SPAM i sin marknadsföring av HealthTrader Ltd.s program, samt de tillhörande produkter och/eller tjänster som finns. HealthTrader Ltd. använder en noll-tolerans policy när det kommer till användande av SPAM. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, unsolicited commercial E-mail (UCE). Ifall denna typ av handling görs, så kan det innebära omedelbar avstängning eller borttagning från affiliate-programmet i fråga. Provision eller någon typ av innestående saldo knutet till kontot, kommer att vara förverkade i dessa fall. Affiliate-partnern kommer också att ha brutit mot HealthTrader Ltd. avtal med affiliates, och kommer att vara föremål för juridiska åtaganden, samt vara skyldig och ansvarig för alla typer av finansiell förlust som HealthTrader Ltd. drabbas av.

11. Telefon-marknadsföring

HealthTrader Ltd. förbjuder alla typer av telefonförsäljning. Vi kommer inte att acceptera någon order som kommer från call centers, direkta telefonssamtal till kunder, kunder som själva ringer in för att placera en order, kunder som blivit hänvisade till våra sidor genom ett telefon-samtal, eller någon annan typ av direkt kontakt med kunder via telefon. Alla deltagare som på på något sätt använder sig av denna typ av metoder kommer att ha brutit mot detta avtal och alla tillhörande affiliate-konto kommer att stängas av eller tas bort.Provision eller någon typ av innestående saldo knutet till kontot, kommer att vara förverkade i dessa fall.

12. Noll-tolerans mot spyware

Healthtrader Ltd. och dess publishers kommer inte att ta del av eller använda illegala metoder eller verktyg som spyware, adware, eller parasite-ware för att trafik till våra sidor. Genom att godkänna detta avtal så godkänner ni också att ni inte kommer att använda någon av dessa metoder, eller påverka en trejde partner att göra detta. Vi reserverar rättigheten att undersöka affiliates ifall vi misstänker att detta inte är fallet. Affiliates som använder någon av dessa metoder kommer att ögonblickligen stängas av från affiliate-programmet. Provision eller någon typ av innestående saldo knutet till kontot, kommer att vara förverkade i dessa fall.

13. Inget avstående från rättigheter

Parterna är överens om att inga fel från HealthTrader Ltd. sida när det kommer till provision bland dessa regler och avtal (eller andra relevanta avtal) kommer att innebära ett avstående från rättigheter att genomdriva provision den provision eller andra provisioner under regler och avtal. Ett sådant misslyckande är inte ett avstående från rättigheter, på samma sätt som alla föregående eller framtida brott inte är ett avstående från rättigheter.

14. Icke-uppdrag

Du får inte tilldela någon eller alla av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna Villkor eller Avtal utan föregående skriftligt medgivande

15. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal kommer att påbörjas då vi accepterar er ansökan och kommer avslutas av någon av partnerna. Båda parter kan avlusta detta avtal när som helst, med eller utan andledning, genom att ge den andra partnern ett uppsägningsbrev. Det går att skicka detta via email, eller till den adress vi har för er verksamhet, är tillräckligt för att avsluta detta avtal. Utöver dett kan HealthTrader avsluta detta avtal ifall affiliate-partnern:

Bryter mot en eller flera villkor i detta avtal;
a Bryter mot detta avtal (och om överträdelsen i fråga inte har åtgärdats inom 7 dagar efter mottagandet av varning)
b breaches any one or more terms of this Agreement;
c slutar eller hotar att avsluta bedrivande av verksamhet och/eller
d

Förklaras eller blir insolvent eller går i konkurs, har ett moratorium deklarerat för någon av dess skuldsättning, träder i administration, konkursförvaltning, administration eller likvidation eller hotar att göra någon av dessa saker, tar eller lider någon liknande åtgärd i någon jurisdiktion eller några steg tas (inklusive, utan begränsning, skapandet av ett program eller att ge bort något meddelande) för eller av någon annan person för någon av dessa omständigheter.

Ifall detta avtal avslutas för att ni har brutit mot en eller flera villkor i detta avtal så kommer provision som har tjänats in men inte betalats ut att vara förverkad.

Vi reserverar rättigheten att hålla inne din slutbetalning i 15 dagar för att se till att rätt belopp betalas.

Vid avslutning av avtalet, oberoende av anledningen, godkänner du att;

1 Avsluta marknadsföring av alla publisherns produkter och tjänster på din sida/dina sidor;
2 Avsluta med att beskriva er eller marknadsföra er eller på annat sätt sträva att sammankopplas med detta affiliate-program;
3 Avsluta med att använda alla typer av licenserade rättigheter och marknadsföringsmaterial (ifall de används);
4 Ta bort allt marknadsföringsmaterial och allt material som referrerar till publishern, publisherns hemsida och varumärken, licenserade rättigheter och/eller produkter från affiliate-partnerns hemsida, och
5 leverera dessa till publishern, eller ifall publishern föredrar det; ta bort eller förstöra beroende på vad som är lämpligt, alla marknadsföringsmaterial och alla andra material eller kommunikationer, lagringssystem, dokument, material och/eller annan media, bland annat source code som innehåller information som relaterar till publisherns intellektuella egendom som kan vara i förvar hos affiliatens kontroll eller makt.

16. Variationer av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra alla villkor och regler som detta avtal innehåller, utan att behöva meddela detta.

17. Förhållande mellan parter

Ni och HealthTrader Ltd. är självständiga företag, och inget i detta avtal skapar på något sätt ett partnerskap, joint venture, agentur, franchise, eller en försäljningsrepresentant mellan parterna. Ni har ingen rätt eller auktoritet för att acceptera någon tpy av erbjudanden åt publishern eller representera publishern. Ni kommer inte att ta fram något påstående, på er sida eller någon annanstans, som inte överensstämmer med denna sektion.

18. Ansvarsbegränsing

Vi kommer inte att vara ansvariga för indirekt, oförutsatt, speciell, eller följdriktig bestraffning eller skadestånd. Detta inkluderar utan några undantag alla typer av skådestånd eller ekonomiska förluster som är ett resultat från förlust av användning, förlust av affärer, förlust av intäkter, förlust av vinst, eller förlust av data, i sammanband med detta avtal eller HealthTrader Ltd.s utförande av tjänster eller av någon annan typ av skyldighet som relaterar till detta avtal. Detta gäller även ifall vi har informerats av möjligheten att denna typ av förluster kan uppstå.Vidare kommer vår sammanlagda skuld som uppstår med avseende på detta avtal inte överstiga de sammanlagda provisioner som betalas eller skall betalas till dig enligt detta avtal. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller oavsett orsaken till åtgärder som innebär sådana skador söks.

Du godkänner att frikänna och ersätta HealthTrader och dess publishers för alla typer av krav som uppstår från marknadsföringspraxis eller innehåll som visas på alla hemsidor i anknytning till HealthTrader på vilka Healthtraders publishers marknadsförs.

19. Förbehåll

. Vi gör inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller produkten eller andra föremål som säljs via HealthTrader Ltd eller dess köpmän (inklusive, utan begränsning, garantier för lämplighet för ett visst ändamål, säljbarhet, icke-intrång eller underförstådda garantier som härrör av en kurs av prestanda, handla, eller handelsbruk). Dessutom, vi gör inga utfästelser om att driften av våra sajter kommer att vara oavbruten eller felfri, och vi kan inte hållas ansvariga för följderna av eventuella avbrott eller fel.

20. Utfästelser och garantier

Ni garanterar till oss att detta avtal är vederbörligt och giltligt och bekräftar er juridiska, giltiga och bindande förpliktelse, och att ni är förpliktigade att följa avtalet och dess villkor; och att verkställandet, framställningen, och prestationen av avtalet är inom er juridiska kapacitet och makt; har blivit auktoriserat av alla begärda åtgärder för er del; Inte kräver godkännande eller tillstånd från andra juridiska personer; och inte bryter mot eller inte heller utgöra en standard enligt (i) tillhandahållande av någon lag, regel, förordning, ordning, dom eller förordning som du är föremål eller som är bindande för dig, eller (ii) villkoren i andra avtal, dokument eller instrument som är tillämpligt till dig eller bindande för dig.

Ni ger ert godkännande att själva ta alla åtgärder som går att ta för att vara full överensstämmelse med alla lagar inom den Europeiska Unionen och i alla länder som omfattas av "European Free Trade Agreement" och "European Economic Area". Detta omfattar alla typer av försäljning och marknadsföring av receptbelagd medicin. Utöver detta ger ni ert godkännande att alla nödvändiga auktoriteter, medgivanden och godkännanden har erhållits; ifall dessa auktoriteter, medgivanden och tillstånd krävs i den jurisdiktion där du bor eller i någon jurisdiktion i vilken du marknadsför din webbplats.

Ni godkänner och befullmäktigar att er verksamhet överensstämmer med alla lagar som relaterar till försäljning och marknadsföring av medicin online, utöver detta godkänner ni att i vissa juridiska jurisdiktioner inte är tillåtna att sälja eller marknadsföra medicin online. Genom att marknadsföra eller erbjuda försäljning i sådana jurisdiktioner så håller du HealthTrader Ltd. och alla dess publishers,, skador eller skulder som uppkommit som en följd därav.

Du samtycker till att betalning och ansvar för skatt och eventuella tillhörande avgifter vilar helt på dig eller din företrädare. Du samtycker till att gottgöra och hålla HealthTrader Ltd mot något skadeståndskrav som uppstår till följd av betalningar som du från HealthTrader Ltd under programmet och eventuella villkor som överenskommits mellan parterna.

21. Ersättning

Utan att ha fördomar mot någon annan rättighet eller behandling som HealthTrader kan ha, så godkänner du härmed att försvara och HealthTrader Ltd, dess ägare, styrelse, personal, agenter, affiliates, efterföljare och delar samt hålla dessa juridiska personer utanför alla typer av juridiska åtaganden, anspråk, krav, förluster, skulder, skador eller utgifter (inklusive advokatarvoden och kostnader) av något slag som drabbar oss (sammanfattat som "förluster"), så länge som förluster (eller händelser som innebär detta) uppstår ur, är relaterade till, eller är baserade på (i) varje krav eller hotande påstående av att vår användning av varumärken gör intrång på rättigheterna för någon tredje part; (ii) brott mot någon utfästelse eller garanti görs av dig häri; (iii) anspråk relaterade till din webbplats, (iv) någon obehörig användning och / eller intrång i immateriella rättigheter, brott mot detta avtal, (v) eventuella skadegörande handling och / eller försummelse och / eller brott mot lagstadgad skyldighet genom Affiliate; (vi) alla obehöriga Promotion Aktiviteter och all verksamhet Affiliate; (vii) all användning av Link och / eller de Licensierade annat än i enlighet med användarpolicy rättigheter; (viii) och någon representation gjort annat än i enlighet med produktinformationen ges till affiliate i affiliatens Resurs-område.

22. Force Majeure

Ingendera parten till detta avtal skall vara ansvarig för fel eller dröjsmål med att fullgöra sina skyldigheter när sådana fel eller förseningar beror på någon orsak som ligger utanför rimlig kontroll av den parten. Sådana orsaker är, men är inte begränsade till, strömavbrott, Internetleverantör misslyckande, stridsåtgärder, civila oroligheter, brand, översvämning, stormar, jordbävningar, terrordåd, krigshandlingar, regeringsåtgärder eller någon annan händelse som ligger utanför kontroll över partiet i fråga.

23. Undantag

I händelse av att en eller flera av bestämmelserna i detta avtal är olagliga, ogiltiga eller på annat sätt ogenomförbara, ska den / de bestämmelserna avskiljas från detta avtal. Resterande delar av detta avtal skall vara giltiga och verkställbara.

24. Data Protection Act

HealthTrader bearbetar all information som mottagits i enlighet med Data Protection Act 1998 och i överensstämmelse med denna sekretesspolicy.

25. General Data Protection Regulation (GDPR)

HealthTrader behandlar all information som tas emot i enlighetet med GDPR och i förhållande av denna integritetspolicy.

26. Tillämplig lag

Dessa villkor är föremål för lagarna i England och Wales och parterna erkänner härmed användandet av den icke-exlusiva juridisktionen av de engelska och walesiska domstolarna.


Affiliate-avtal - Schema A

HealthTrader Ltd e-mail marknadsföringsriktlinjer och SPAM policy.

Detta Schema, namngivet som Schema A, utgör en viktig del i HealthTrader Ltd.s affiliate-avtal, och accepterande av detta affiliate-avtal innebär att ni, som affiliate, härmed godkänner och förstår villkoren i Appendix A-dokumentet. Någon typ av brott mot de villkor som finns i detta dokument, innebär ett uttryckt brott mot Affiliate-avtalet, och kommer innebära omedelbar borttagning av ditt konto och/eller förlust av alla de finansiella resurser (kontanta medel och provision) som finns i sammanband med ert konto.

1. Användande av e-mailing listor::

1 Det är affiliatens ansvar att endast använda autentiska och lagligt framtagna e-mailing listor som kommer från hederliga källor och som endast används för att marknadsföra HealthTrader Ltd.s varor och tjänster.
2 Affiliate-partnern godkänner och förstår att hon eller han måste investera den tid och de resurser som det tar för att se över att källor till e-mail listor är hederliga och följer alla lagar. Affiliate-partnern är enskilt och fullt ansvarig för eventuella missbruk och / eller klagomål från någon mottagare av sådana utskickslistor, oavsett orsaken till klagomål / missbruk.

2. Sluta prenumera och opt-out från e-mail:

1 1 Det måste finnas ett alternativ för att sluta prenumera, och alternativet måste vara synbart, i varje marknadsförings-e-mail meddelande som affiliaten skickar ut till mailing listor.
2 Vid förfrågan om att sluta prenumera, oavsett ifall det görs av en av de personer som är med och tar mot mail från en av affiliatens mailing-listor; eller görs från HealthTrader Ltd, måste behandlas direkt och e-mail adressen måste tas bort från alla listor, utan ifrågasättande, inom 48 timmar.
3 Ifall en förfrågan om att sluta prenumera inte behandlas inom 48 timmar, så kommer affiliatens konto tas bort direkt och permanent. Alla tillhörande finansiella resurser, summor eller provision som tillhör kontot i fråga kommer bli HealthTrader Ltd.s egendom.

3. Spam Policy

1 För tillämpningen av detta avtal innebär "SPAM" alla typer av e-mailande, faxande, elelr ringande till ALLA, vare sig i bulk eller indiviuellt, som bryter mot alla typer av anti-spamming eller relaterade lagar i landet, delstaten, landstinget, kommunen eller staden som den avsedda mottagaren tillhör. Affiliate-partnern är skyldig att undersöka och följa alla lagar om oönskad kommersiell e-post. Enligt amerikansk lag är det olagligt "att använda telefon, telefax, dator eller annan enhet för att skicka oönskad reklam. Elektronisk e-mail marknadsföring innebär alla typer av e-mail meddelande, vars huvudsakliga syfte är att marknadsföra, direkt eller indirekt, försäjning eller annan typ av distrubition av tjänster eller varor till mottagaren. (CAN-SPAM Act of 2003).
2

Varje deltagande anknuten vid HealthTrader Ltd går med på att inte använda spam för att främja HealthTrader Ltd programmet, tillhörande produkter och / eller tjänster. HealthTrader LTD har en nolltolerans mot att skicka spam, inklusive, men inte begränsat till, oönskad kommersiell e-mail (UCE). Denna åtgärd kan resultera i omedelbar avstängning eller uppsägning av affiliate-konto med en indragning av och eventuellt förverkande av alla väntande uppdrag. Affiliate kommer också att vara i strid med HealthTrader LTD Affiliate-avtalet och med förbehåll för rättsliga åtgärder och hållas ansvarig för någon ekonomisk förlust HealthTrader Ltd.

Det enda undantaget till klasul 3.2 är: E-mailande till lämpliga OPT-IN mailing listor där källan genomför utskickandet av e-mail för affiliatens räkning OCH inte använder en HealthTrader Ltd-Gateway URL. Affiliaten förväntas vara mycket försiktig när den väljer företag som tillhandahåller opt-in mailinglistor. Att använda sig av alla utom de mest ansedda källorna skulle kunna generera spam klagomål mot affiliates, vilket resulterar i avstängning eller uppsägning.

3 Som en affiliate till HealthTrader Ltd, är det ert enskilda ansvar att se till att det innehåll som ni skickar till mailing-listor inte är kopplat till några olagliga handlingar (som till exempel phising) eller på något sätt missleda mottagare om vad källan till materialet är (som till exempel spoofing);
4 DET ÄR VIKTIGT ATT VETA OM ATT när det kommer till affiliate användning av lämpliga opt-in mailing listor som beskrivits ovan, så förstår och bekräftar affiliaten att det är olagligt att förfalska rubriker på e-post, och det är olagligt att försumma att inkludera en giltigt och funktionell "sluta prenumera"-länk tillsammans med en giltigt affiliate mail-adress inom de e-postmeddelanden som skickas ut. Varje affiliate som använder felaktiga eller falska rubriker eller som inte inkluderar en giltigt och funktionell "sluta prenumera"-länk kommer omedelbart och permanent tas bort från HealthTrader Ltds affiliate-program. Vidare kan denna åtgärd resultera i omedelbar avstängning eller uppsägning av affiliate-konto med en indragning av och eventuellt förverkande av alla väntande provisioner . Affiliate kommer också att vara i strid med HealthTrader Ltd Affiliate-avtalet och förbehållas för rättsliga åtgärder samt hållas ansvarig för alla ekonomiska förluster som HealthTrader Ltd kan drabbas av.